Αθλητική άδεια 7 μηνών στον Δημήτρη Καρυπίδη από την ΔΕΥΑΑ για να προετοιμαστεί για τους Παραολυμπιακούς του Τόκυο

Αδεια μετ’ αποδοχών διάρκειας 7 μηνών αποφάσισε να χορηγήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον πρωταθλητή της κολύμβησης Δημήτρη Καρυπίδη, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο.

Ο Καρυπίδης είναι υπάλληλος του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα της ΔΕΥΑΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης).

Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο του και δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και είχε προηγηθει αίτημα του κολυμβητή για χορήγηση άδειας 7 μηνών, από 8 Ιανουαρίου έως 17 Ιουλίου.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια όπου την ανακάλυψε το evros-news. Η άδεια δίνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο Δημήτρης Καρυπίδης όσο πιο απρόσκοπτα μπορεί για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα πάρει μέρος ως μέλος της Εθνικής Ελλάδος στην Κολύμβηση. 

Η απόφαση εκτείνεται σε 12 σελίδες και αναφέρει: “Την έγκριση του αιτήματος του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΑ Καρυπίδη Δημήτριου και την χορήγηση ειδικής αθλητικής άδειας 135 συνολικά εργάσιμων ημερών, ήτοι από 8-1-2020 έως 17-7-2020 για την προετοιμασία του εν όψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του ΤΟΚΥΟ 2020”.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ EVROS-NEWS):

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της αριθμ. 1/2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α Σήμερα την 14-01-2020 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’αριθμ.59/09-01-2020 πρόσκλησης του Προέδρου, που νόμιμα έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.1069/80 και το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, επειδή σε σύνολο 11 τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη του Συμβουλίου. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Mιχαηλίδης Χαράλαμπος Μυτιληνός Ευάγγελος Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά Συτμαλίδου-Ιντζεπελίδου Ελένη Oυζουνίδης Γεώργιος Κυριακίδης Πέτρος Αθανασιάδης Ανδρέας Κανδύλης Νικόλαος Καβάζης Γεώργιος Ξενουδάκης Γεώργιος Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Iωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞAΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 07/14-01-2020 Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Eγκριση χορήγησης ειδικής αθλητικής άδειας υπαλλήλου ΔΕΥΑΑ», ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης δίνει το λόγο στον Γενικό Δ/ντή της ΔΕΥΑΑ κ. Χρήστο Κακαλή, ο οποίος παρουσιάζει στο ΔΣ τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΑ,η οποία έχει ως εξής : ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ως προς την από 08/01/2020 αίτηση για χορήγηση ειδικής αθλητικής άδειας του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΑ κ. Καρυπίδη Δημήτριο η γνώμη της νομικής υπηρεσίας είναι η κάτωθι: Πρώτον, Με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” (ΦΕΚ Α 191) προβλέφθηκε για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης οικιστικών κέντρων της χώρας (με εξαίρεση τις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων περιοχών τους), η δυνατότητα της σύστασης σε κάθε δήμο ή κοινότητα ενιαίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λειτουργούν με τη μορφή δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης και διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς τους καθώς και τις πηγές της χρηματοδότησής τους από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν πλήρη νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια έναντι και αυτού του αντίστοιχου Δήμου, καθόσον ειδικότερα με τις επιμέρους ρυθμίσεις του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: α) η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, αποτελούσα κατά τα προαναφερθέντα αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διοικείται από ίδιο διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 3 παρ. 1), β) με οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, που συντάσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, καθορίζεται η οργάνωση, η σύνθεση και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της, το οποίο συνδέεται με την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα προς τις ανάγκες της επιχείρησης, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή των θέσεων αυτού κατά ομάδες ειδικοτήτων και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι αποδοχές, καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης και το αρμόδιο προς τούτο όργανο (άρθρο 7 παρ. 1 και 2), γ) η επιχείρηση έχει ιδία περιουσία και δικούς της πόρους (άρθρα 8 και 10), δ) η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, έχει δε η επιχείρηση δική της αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και διατάκτης αυτής είναι ο γενικός διευθυντής σε σύμπραξη με τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών της επιχείρησης (άρθρο 17 παρ. 1), ε) τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές, ρυθμίζονται κάθε φορά με κανονισμούς που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και ελέγχονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 21 παρ. 1). Εξ άλλου στο δέκατο μέρος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114), το οποίο φέρει τον τίτλο “Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, ορίζονται τα εξής: “1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις… 4. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού. 5. Οι επιχειρήσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου…” (άρθρο 252 παρ. 1, 4 και 5). “Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο” (άρθρο 255 παρ. 1 εδ. α). “Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων. β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα. γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. στ) Τη σύναψη δανείων και ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου” (άρθρο 256 παρ. 1). “Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους κανονισμούς: α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες. γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής” (άρθρο 257 παρ. 1). “Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του” (άρθρο 259 παρ. 1 εδ. α, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 14 ν. 4071/2012). “1. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. 2… 3. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. 4… 5. Ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων” (άρθρο 260 παρ. 1, 3 και 5). Περαιτέρω οι επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο κατά το ευρωπαϊκό όσο και κατά το εθνικό δίκαιο δεν ανήκουν στο κράτος ή στο δήμο, δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και σε κάθε περίπτωση δεν συγκαταλέγονται στους φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”. Ειδικότερα με το άρθρο 2 ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141) προστέθηκε στον κώδικα δημοσίου λογιστικού που κυρώθηκε με το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) άρθρο 1Β, στο οποίο ορίσθηκαν τα εξής: “Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση και τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`). 2. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). 3. Κεντρική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ. 4. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές…”. Εξ άλλου με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66) προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του κώδικα δημοσίου λογιστικού που κυρώθηκε με το ν. 2362/1995 τελευταίο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο: “Αναλυτικά τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Ο.Τ.Α. και τους Ο.Κ.Α. προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής”. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι φορείς που περιλαμβάνονται στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης καθορίζονται κατ` αρχήν από το νόμο. Για την κατάταξη όμως ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται προηγούμενη κρίση σχετικά με τη συνδρομή των τασσόμενων στις οικείες διατάξεις κριτηρίων. Δηλαδή, προκειμένου να υπαχθεί ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζεται αν το εν λόγω πρόσωπο ελέγχεται και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από την Κεντρική Διοίκηση (Ολ. Σ.τ.Ε. 3404/2014, Α.Π. 113/2017). Συνεπώς οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτοντας ίδια διοίκηση, ανεξάρτητη ταμειακή υπηρεσία και ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων με βάση τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείρισή τους, ίδια περιουσία και δικούς τους πόρους, ανεξάρτητη και αυτοτελή εσωτερική οργάνωση και λειτουργία με βάση κανονισμούς που συντάσσονται από τα όργανα διοίκησης αυτών, δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τον οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται (Α.Π. 829/2018, 113/2017, 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010). Δεύτερον, Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4479/2017, στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμε- νη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.». Τρίτον, Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1,2,3, του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1,2 του Συντάγματος, καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος, το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος, η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωση τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Τέταρτον, Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4074/2012 ( Σύμβαση για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες – Ηνωμένα Έθνη ), σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προωθήσει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4074/2012, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με το νόμο και δικαιούνται χωρίς διακρίσεις την ίση προστασία και την ίση ωφέλεια του νόμου. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας και εγγυώνται σε άτομα με αναπηρία την ίση και αποτελεσματική νομική προστασία από κάθε διάκριση. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4074/2012, τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζήσει κανείς με ελεύθερη επιλογή ή αποδοχή εργασίας σε μια αγορά εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον ανοικτό, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτό σε άτομα με αναπηρία. Τα συμβαλλόμενα κράτη διασφαλίζουν και προωθούν την υλοποίηση του δικαιώματος της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτούν αναπηρία κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για: α) να απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας όσον αφορά όλα τα θέματα που αφορούν όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόσληψης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας. (β) Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στις δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παρενόχληση, και την αποκατάσταση των παραπόνων. (γ) να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να ασκούν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα σε ισότιμη βάση με τους άλλους. δ) να επιτρέπουν στα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα γενικά προγράμματα τεχνικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, στις υπηρεσίες τοποθέτησης και στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. ε) Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης για τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, καθώς και βοήθεια για την εξεύρεση, απόκτηση, διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση. (στ) Προώθηση ευκαιριών για αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη συνεταιρισμών και ίδρυση ιδίων επιχειρήσεων. ζ) Απασχολεί άτομα με αναπηρίες στον δημόσιο τομέα. η) Προώθηση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες στον ιδιωτικό τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, κίνητρα και άλλα μέτρα. (i) Διασφάλιση ότι παρέχεται εύλογη στέγαση στα άτομα με αναπηρία στο χώρο εργασίας. (ι) Προώθηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από άτομα με ειδικές ανάγκες στην ανοιχτή αγορά εργασίας. (ια) Προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης, διατήρησης θέσεων εργασίας και επιστροφής στην εργασία για άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 4074/2012, για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση με τους άλλους σε δραστηριότητες αναψυχής, αναψυχής και αθλητισμού, τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα: (α) Να ενθαρρύνει και να προωθεί τη συμμετοχή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των ατόμων με αναπηρία στις γενικές αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. (β) Να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής που αφορούν ειδικές ανάγκες και, για το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή, σε ισότιμη βάση με άλλους, κατάλληλης εκπαίδευσης, κατάρτισης και πόρων. (γ) να εξασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε χώρους αθλητισμού, αναψυχής και τουρισμού. (δ) Να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες με άλλα παιδιά στη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, στην αναψυχή και στον ελεύθερο χρόνο και στην αύξηση των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν αυτές τις δραστηριότητες στο σχολικό σύστημα. ε) Να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από εκείνους που συμμετέχουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής, τουρισμού, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Πέμπτον, Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4488/2017, κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητας του. Συμπέρασμα, Κατά τα αναφερόμενα στην πρώτη σκέψη, η ΔΕΥΑΑ δεν εντάσσεται στους ΦΓΚ αλλά ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω όμως κατά τα οριζόμενα στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη σκέψη, το Κράτος, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες εργασίας και δικαιώματα σε όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις. Τα δικαιώματα των αναπήρων, και η αρχή της ισότητας προστατεύονται εκτός από τον θεμέλιο νόμο του Κράτους << ΣΥΝΤΑΓΜΑ >>, και από την διεθνή σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες που υπογράφτηκε στις 30/03/2007 στην Νέα Υόρκη, έχοντας υπερνομοθετική ισχύ έναντι του Ελληνικού εσωτερικού δικαίου κατ’άρθρο 28 του Συντάγματος. Το γεγονός του αποκλεισμού των εργαζομένων με αναπηρία σε ΝΠΙΔ που δεν ανήκουν στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ( όπως η ΔΕΥΑΑ ) για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αδείας που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 4479/2017, συνιστά κατάφορη παραβίαση των αναφερόμενων θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος και ειδικά της αρχής της ισότητας, αλλά και της διεθνούς σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες, όπου υπερισχύει έναντι των Ελληνικών νόμων, και κατά συνέπεια η άποψη της νομικής υπηρεσίας με βάση το παραπάνω νομικό σκεπτικό είναι ότι η προκείμενη ειδική αθλητική άδεια πρέπει να χορηγηθεί και στον αιτούντα υπάλληλο, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 17 του ν. 4479/2017. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ.κ. συμβούλων και στη συνέχεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΑ. Αποφασίζει Ομόφωνα Την έγκριση του αιτήματος του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΑ Καρυπίδη Δημήτριου και την χορήγηση ειδικής αθλητικής άδειας 135 συνολικά εργάσιμων ημερών, ήτοι από 8-1-2020 έως 17-7-2020 για την προετοιμασία του εν όψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του ΤΟΚΥΟ 2020, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 17 του ν. 4479/2017. . Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές I.ZAMΠΟΥΚΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ