Τίθεται σε εφαρμογή η Κάρτα Υγείας Αθλητή! Παράνομες ακόμα και οι προπονήσεις χωρίς αυτήν…

Σε εφαρμογή τίθεται μετά από δύο παρατάσεις από την Τετάρτη 1η Αυγούστου η Κάρτα Υγείας Αθλητή, που θα ειναι υποχρεωτική όχι απλά για την συμμετοχή των αθλητών σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο σε αγώνες, αλλά ακομα και στις προπονήσεις.

Η Κάρτα Υγείας τίθεται σε εφαρμογή του Νόμου 4479/2017 βάσει του οποίου εκδόθηκε και θα αποτελεί προσωπικό τους έγγραφο με ισχύ για ένα έτος. Η Κάρτα θεωρείται ΜΟΝΟ από ιατρούς καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς καρδιολόγους έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.

Εκδίδεται από κάθε Ομοσπονδία και αφορά όλα τα αθλήματα. Έτσι, η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-αθλητριών αποδεσμεύεται από το δελτίο αθλητή- αθλήτριας και θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής. Η Κάρτα εκδίδεται δωρεάν, αλλά επειδή τα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία καθυστερούσαν, για αυτό δόθηκαν οι προηγούμενες παρατάσεις.

Εννοείται ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει σε ιδιώτες, πληρώνοντας ωστόσο το ανάλογο αντίτιμο. Αν μάλιστα δεν δοθεί νέα παράταση, η Κάρτα Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική όχι μόνο στους αγώνες αλλά και στις προπονήσεις των ομάδων και κανονικά οι προπονητές και οι ομάδες οφείλουν να μην δέχονται στις προπονήσεις τους αθλητές που δεν την έχουν μαζί τους – με σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί το αντίθετο.

Είναι άγνωστο αν οι αθλητές και οι ομάδες στην Θράη έσπευσαν να βγάλουν Κάρτες Υγείας, πάντως σχετικές υπενθυμίσεις έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα και οι Ομοσπονδίες αλλά και οι Ενώσεις – όπως οι ΕΠΣ Έβρου, Θρακης και Ξάνθης, η ΕΣΑΣΑΜΑΘ και η ΕΣΠΕΘΡ…

Αναλυτικά η σχετική πρόβλεψη του ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 16 Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον Τεύχος Α’ 94/29.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.»