Στα 9,5 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ Ξάνθη! Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας…

Με επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ξάνθη γνωστοποίησε ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4,85 εκατ. ευρώ που αποφασίστηκε την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, το ΜΤΚ της εταιρείας θα φτάσει σχεδόν τα 9,5 εκατ. ευρώ.

Το νούμερο αυτό προκύπτει από την πρόσκληση άσκησης δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η οποία αίσθηση προκαλεί ότι εκτός από το ΓΕΜΗ, δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ξάνθη.

Το κείμενο της επίσημης ανακοίνωσης – πρόσκλησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ο ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε» για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Αρ ΓΕΜΗ: 12515746000

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ο ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε», που εδρεύει στα Πηγάδια Ξάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ΓΕΜΗ 012515746000), ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31.10.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμυρια οκτακοσιες σαραντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (4.849.995,90) με την έκδοση 442.922 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών. (9.485.809,80), διαιρούμενο σε 866.284 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης.

Με την παρούσα καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαίωμά τους προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης λήγει εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ.

Οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να καταθέσουν την αναλογία της συμμετοχής τους στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR 8101409000900002002018763, που τηρείται στην Τράπεζα ALPHA BANK, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα καλύψουν το σύνολο της αποφασισθεισα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει ελεύθερα τις νέες μετοχές που, τυχόν, δεν θα έχουν αναληφθεί, δίνοντας προτεραιότητα στους κ.κ. μετόχους που θα έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμά τους προτίμησης.

Ξάνθη – 31 Οκτωβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο