Υπεγράφη μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Μακεδονικού και του ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η δραστηριότητα του Μακεδονικού εκτείνεται τα τελευταία χρόνια σε ένα ευρύτατο φάσμα της αθλητικής και κοινωνικής καθημερινότητας. Με την ίδρυση του ΚΔΑΠ Μακεδονικού, ο σύλλογος εισχώρησε και στον τομέα της εκπαίδευσης, στον οποίο έκανε μόλις ένα ακόμη μεγάλο βήμα.

Πιο συγκεκριμένα, ως νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου, ο πρόεδρος του Μακεδονικού Παύλος Ανδρώνης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εκπροσώπους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός», ήτοι τον Πρόεδρο του ΠΜΣ και Καθηγητή Δημήτρη Γουλιμάρη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έφη Τσίτσκαρη.

Το εν λόγω ΠΜΣ εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεση να συνεργαστούν γύρω από την ανάπτυξη δράσεων και την εκπόνηση μελετών αναφορικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ και, ειδικότερα, με τον τομέα των «Αθλητικών Δρώμενων».

Ως Φορέας Υποδοχής σε αυτήν τη συνεργασία, ο Μακεδονικός θα απορροφά στις τάξεις του μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες του εν λόγω ΠΜΣ στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης, με αρχικό σκοπό την εκπλήρωση εκ μέρους τους στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων που θα έχουν αποκτήσει μέσω των σπουδών τους και επικουρικό σκοπό, φυσικά, την εκπλήρωση όσων καθηκόντων τους ανατίθενται από τη Διεύθυνση του Μακεδονικού και στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το σύλλογο. Τρίτος, από κοινού, στόχος είναι η προβολή του ΠΜΣ και των δράσεων/μελετών που θα εκπονήσει, με άνοιγμα προς τον επιστημονικό κλάδο του αθλητισμού, της αθλητικής διοίκησης και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Πρόκειται για μια νέα συνεργασία για τον Μακεδονικό και τη ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ με κοινό γνώμονα τη γνώση και πολλά μαθήματα να προσληφθούν εκατέρωθεν!

Αναλυτικά το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας:

«Κομοτηνή 31/07/2022

Με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, οι εκπρόσωποι του Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» και συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., κ. Δημήτρης Γουλιμάρης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έφη Τσίτσκαρη και ο/η νόμιμος εκπρόσωπος του Α.Σ. Μακεδονικού (που στο εξής θα αποκαλείται Φορέας Υποδοχής) κ. Παύλος Ανδρώνης, Πρόεδρος του σωματείου, εκφράζουν την πρόθεση να συνεργαστούν στην εκπόνηση μελετών και κοινών δράσεων, σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., και κυρίως της Κατεύθυνσης των «Αθλητικών Δρώμενων».

Ενδεικτικά θέματα αφορούν η λειτουργία και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, η υποστήριξη του Τμήματος Μάρκετινγκ, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διοργάνωση δράσεων με ειδική στόχευση σε νήπια, παιδιά και εφήβους και η συν-διοργάνωση ημερίδων.

Κοινή θέση των δύο φορέων είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών της ΣΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στόχος της απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, η ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας και η προσαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Δευτερεύοντα στόχο αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όσων καθηκόντων ανατεθούν από το Φορέα Υποδοχής.

Επιπλέον στόχος των δύο φορέων είναι η από κοινού προβολή και παρουσίαση τόσο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όσο και των δράσεων που θα συνδιοργανώσουν, η εκπόνηση ερευνών θεματολογίας που θα συναποφασίσουν και η παρουσίαση αυτών σε Επιστημονικά Συνέδρια και/ή μέσω δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ         Η Υπεύθυνη της συνεργασίας         Για τον Α.Σ. Μακεδονικό
Δημήτριος Γουλιμάρης                   Έφη Τσίτσκαρη                      Παύλος Ανδρώνης
  Καθηγητής                             Αναπλ. Καθηγήτρια                            Πρόεδρος»