«Αγνοούνται» τα πέντε εκατομμύρια ευρώ του Μπιλ Πάπας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Ξάνθη

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθη Μπιλ Πάπας φέρεται να κατηγορείται στην Αυστραλία για απάτη εκατοντάδων δολαρίων και μετά από την διαρροή αυτής της είδησης να παραιτείται από την προεδρία της Σίντεϊ Ολίμπικ, στην Ελλάδα και ειδικά στα Πηγάδια της Ξάνθης επικρατεί εκκωφαντική σιωπή.

Κανείς σχεδόν δεν σχολιάζει τις εξ Αυστραλίας εξελίξεις, παρά τους φόβους που εκφράζονται σε ολοένα και περισσότερα στόματα για κίνδυνο στην ροή χρήματος προς την Ελλάδα. Ωστόσο ένα από τα ελάχιστα αυτά στόματα που μιλάνε, ανέφερε στο ThrakiSportS ότι αυτή η ροή των χρημάτων ήταν ούτως ή άλλως προβληματική τους προηγούμενους μήνες, έστω και αν δεν φαινόταν να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του οργανισμού της ΠΑΕ Ξάνθη.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι ακόμα και η περίφημη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ξάνθης ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου του 2020 και ανακοινώθηκε πομπωδώς εκείνη την περίοδο μέσα και από σχετική ανακοινωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου, επισήμως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αν και περάσαν εννεα και πλέον ολόκληροι μήνες από τότε. Μπορεί η αύξηση να έχει περαστεί επίσημα στο καταστατικό της ΠΑΕ που τροποποιήθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο έκτοτε στο ΓΕΜΗ δεν υπήρξε καμία αυτοματοποιημένη ή μη δημοσίευση για πιστοποποίηση αυτής της αύξησης, δηλαδή δεν υπήρξε μέχρι και σήμερα ενημέρωση ότι καταβλήθηκαν κανονικά τα χρήματα αυτής της αύξησης στον εταιρικό λογαριασμό που διατηρεί η ΠΑΕ Ξάνθη στην Alpha Bank.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα. Αλλά δεν προκύπτει από πουθενά και ότι έχουν καταβληθεί, ενώ ο νόμος ορίζει ρητά ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υπόκειται σε κανόνες δημοσιότητας και θα έπρεπε εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που κανονικά δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες να έχει αναγγελθεί.

Το όλο ζήτημα περιπλέκεται και από το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του 2020 υπό το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Ξάνθη των Χρήστου Πανόπουλου και Πολυχρόνη Συγγελίδη εξαγγέλθηκαν συνολικά τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Ξάνθη αλλά όπως αποδείχθηκε στο τέλος, μετά την μεταβίβαση της ΠΑΕ στον Μπιλ Πάπας και παρά τις σχετικές αποφάσεις, τα χρήματα αυτά δεν καταβλήθηκαν ποτέ από τους τότε μετόχους και στην πράξη οι αυξήσεις αυτές δεν προχώρησαν ποτέ.

Συμφωνα λοιπόν με την από 31 Οκτωβρίου πρόσκληση των μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γινόταν γνωστό ότι «η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31.10.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμυρια οκτακοσιες σαραντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (4.849.995,90) με την έκδοση 442.922 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών. (9.485.809,80), διαιρούμενο σε 866.284 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης».

Με την πρόσκληση εκείνη καλούνταν οι μέτοχοι της Εταιρείας, πρακτικά η εταιρεία Mazcon που ανήκει κατά 99% στον Μπιλ Πάπας και κατά 1% στον Τάσο Γιαμουρίδη, να ασκήσουν το εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαίωμά τους προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης αναφερόταν ότι έληγε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ, η οποία δημοσιοποίηση έγινε μέσα Νοεμβρίου. Συνεπώς μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου όφειλαν να έχουν καταβληθεί τα χρήματα ύψους σχεδόν πέντε εκατ. ευρώ της ΑΜΚ της ΠΑΕ Ξάνθη.

Ο νόμος προβλέπει ότι η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφα­λαίου πρέπει να πιστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξη­σης (άρθρο 20 παρ. 6 του Ν.4548/2018), άρα όφειλε να έχει γίνει το αργότερο ως τα μέσα Φεβρουαρίου και μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις η πιστοποίηση γίνεται με πρωτοβουλία του ΔΣ της εταιρείας και απαραίτητα με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. Παρόλα αυτα φτάσαμε Δεκαπενταύγουστο και η περίφημη αυτή πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Ξάνθη κατα σχεδόν 5 εκατ. ευρώ δεν έχει γίνει ή τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια σχετική ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ. Γεγονός που υπό το βάρος των εξελίξεων και από την Αυστραλία, προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία για το αν η ΑΜΚ έχει πράγματι πραγματοποιηθεί ή όχι.

Οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018 έχουν ως εξής:
«Άρθρο 20: (…) 2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. (…) 5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. 6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα (…) μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. (…) 9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21».
«Αρθρο 21: (…) 5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. (…) 6. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται. …».