Κατάργηση Football League με μόνο Α1, Α2 και μετά… Γ’ Εθνική προβλέπει η αναδιάρθρωση Αυγενάκη

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως και τις 26 Φεβρουαρίου, τέθηκε το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Μεταξύ άλλων προβλέπει ουσιαστικά την ύπαρξη μόνο δύο επαγγελματικών κατηγοριών και όχι τριών, όπως σήμερα. Μάλιστα αυτές θα ονομάζονται Α1 και Α2. Το ενδιαφέρον είναι ωστόσο ότι μετά θα εξακολουθήσει να υπάρχει η Γ’ Εθνική που παραμένει ερασιτεχνική. Αίσθηση προκαλει επίσης ότι στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι από τη Γ’ θα επιτυγχάνεται άνοδος στη Β’ Εθνική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει Β’ Εθνική αφού προβλέπεται πιο πριν να υπάρχει μόνο Α1 και Α2.

Aναλυτικά όσα προβλέπει για την αναδιάρθρωση το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 13 Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου Τροποποίηση των άρθρων 108 και 109 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

1. Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) διαγράφεται η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 108
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:
(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και
(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήμισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας».

3. Το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ` Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε Π.Α.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.

4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ».

2. Τροποποιούνται οι παρ. 2 και 5, διαγράφεται η παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 109
Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

3. [Καταργείται]

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.

6. Ποδοσφαιρικές Α.Ε. οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2725/1999.

7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022».