Δημοπρατήθηκαν από τον Δήμο Ξάνθης έργα 265.000 ευρώ για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης

Δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ξάνθης η προμήθεια εξοπλισμού και η αντικατάσταση των κουφωμάτων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης.

Την είδηση αυτήν μετέδωσαν την Παρασκευή κολυμβητικές ιστοσελίδες αλλά και η ιστοσελίδα xanthinews, αναπαράγοντας την προκήρυξη για έργα ύψυς 265.000 ευρώ που βγήκε πριν ένα μήνα και έδινε προθεσμία ως το τέλος Δεκεμβρίου για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γίνονται γνωστές, όπως για παράδειγμα ποια εταιρεία ανέλαβε το έργο, αλλά εφόσον όλα κύλησαν ομαλά, βάσει της προκήρυξης θα πρέπει σε 4 μήνες το κολυμβητήριο να είναι έτοιμο. Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού και αντικατάστασης κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (265.315,36 €) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (213.964,00€ + 51.351,36€ Φ.Π.Α.)
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67131
Τηλ.: 2514350822
Telefax: 2541083424
E-mail:  & Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 43324100-1 (Εξοπλισμός πισίνας), 42999100-6 (Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες), 90690000-09 {Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι)}, 24312220-2 (Υποχλωριώδες νάτριο), 42993100-4 (Συσκευές χλωρίωσης), 39111000-3 (Καθίσματα), 44611500-1 (Δεξαμενές νερού), 44600000-6 (Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες), 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 42131291-2(Συρταρωτές δικλείδες), 42131000-6 (Στρόφιγγες, κρουνοί και δικλείδες), 44163121-4 (Αγωγοί θέρμανσης), 44621110-3 (Σώματα καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης), 45261320-3 (Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών), 42512520-9 (Στόμιο αερισμού με περσίδες), 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πίνακες), 31220000-4 (Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος), 44221110-9 (Πλαίσια παραθύρων) και 44172000-6 {Φύλλα (κατασκευαστικά έργα)}
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού και αντικατάσταση κουφωμάτων του δημοτικού κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης» και συγκεκριμένα αφορά, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και την αντικατάσταση των κουφωμάτων του κολυμβητηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α: «Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών», εκτιμώμενης αξίας 112.077,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 26.898,48 €
ΟΜΑΔΑ Β: «Η/Μ εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 39.542,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 9.490,08 €
ΟΜΑΔΑ Γ: «Κουφώματα», εκτιμώμενης αξίας 58.145,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 13.954,80 €
ΟΜΑΔΑ Δ: «Λοιπές εργασίες», εκτιμώμενης αξίας 4.200,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 1.008,00 €
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (ομάδα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και Δήμου.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των ομάδων ή κάποιων ομάδων (πχ. μία ομάδα ή δύο ομάδες).
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα έναρξης 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα λήξης 15:00΄.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.7331.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με ποσό 50.000,00 € και οικονομικού έτους 2021 με ποσό 215.340,16 € του Δήμου Ξάνθης.
16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.
17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, σε τρεις τοπικές εφημερίδες.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης