Οι 15 ΑΜΚ στα 30 χρόνια της ΠΑΕ Ξάνθη! Από τα 40 εκατ. δραχμές το 1990 στα 9,5 εκατ. ευρώ το 2020

Στο πέρασμα των ετών η ΠΑΕ Ξάνθη με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τον Μπιλ Πάπας, συνολικά έκανε 15 αυξήσεις για να φτάσουμε στα 9,5 εκατ. ευρώ που θα έχει και επίσημα σε λίγες ημέρες.

Το αρχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ που συστάθηκε την σεζόν 1989-1990 μετά την άνοδο στην Α’ Εθνική ήταν 40 εκατομμύρια δραχμές. Από τότε είχαμε 14 συνολικά αυξήσεις, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που έχει στην διάθεσή του το ThrakiSportS.

Αναλυτικά, το ThrakiSportS με αφορμή την τελευταία ΑΜΚ μαμούθ από τον Μπιλ Πάπας, σας παρουσιάζει την εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Ξάνθη από την πρώτη ημέρα της σύστασής της 30 χρόνια πριν μέχρι σήμερα:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης.

2. Με την με αριθμό 4/11-12-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 43.135.000 δρχ. με έκδοση 8.627 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 83.135.000 δρχ, διαιρούμενο σε 16.627 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 3850/29-07-92 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

3. Με την με αριθμό 94/18-06-92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 36.865.000 δρχ. με έκδοση 7.373 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 120.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 3954/06-08-92 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

4. Με την με αριθμό 08/14-12-92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 80.000.000 δρχ. με έκδοση 16.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 200.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 730/08-03-93 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

5. Με την με αριθμό 09/21-09-93 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ. με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 240.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης (ΦΕΚ 522/09-02-94 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

6. Με τις με αριθμό 305/31-07-96 και 306/06-08-96 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δρχ. με έκδοση 8.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 280.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 48.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης.( ΦΕΚ 7130/25-10-96 τ. Α.Ε και ΕΠΕ).

7. Με την με αριθμό 20/29-05-00 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 420.000.000 δρχ. με έκδοση 84.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 700.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 140.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
5.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 7176/31-07-00 τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).

8. Με την με αριθμό 22/26-11-01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 310.000.000 δρχ. με έκδοση 62.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 1.010.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 202.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών
εκάστης (ΦΕΚ 107/07.01.2002 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

9. Με την με αριθμό 23/13.05.2002 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας:
α) στα πλαίσια της έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, μετατρέπεται η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 5.000 δρχ. σε 14,67 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.963.340 ευρώ διαιρούμενο σε 202.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης. Το ποσό των 709,89 ευρώ που προκύπτει από την στρογγυλοποίηση θα μεταφερθεί σε αποθεματικό «Ποσά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και θα κεφαλαιοποιηθεί από μελλοντική αύξηση.
β) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 880.200 ευρώ με την έκδοση 60.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 3.843.540 ευρώ διαιρούμενο σε 262.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ η κάθε μία.

10. Με την με αριθμό 25/23.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 293.400 ευρώ με την έκδοση 20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστης, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 4.136.940 ευρώ διαιρούμενου σε 282.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης (ΦΕΚ 1325/14.02.2003).

11. Με την με αριθμό 1/15.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 733.500 ευρώ με την έκδοση 50.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 4.870.440 ευρώ, διαιρουμένου σε 332.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστης (ΦΕΚ 613/27.01.2004)

12. Με την με αριθμό 22/05-03-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατά 1.235.040,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ευρώ σε 10,95 ευρώ, ανερχόμενου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου από ποσό 3.635.400 ευρώ διαιρούμενο σε 332.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ έκαστης.

13. Με την με αριθμό 25/31-01-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 500.415,00 ευρώ με μετρητά με την έκδοση 45.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.135.815,00 ευρώ διαιρούμενα σε 377.700 ονομαστικές μετοχές αξίας 10,95 ευρώ η κάθε μια.

14. Με την με αριθμό 27/07-06-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,90 ευρώ (499.998,90€) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και με έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (45.662) νέων ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα και 0,95 ευρώ (10,95€) εκάστης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών και 0,90 ευρώ (4.635.813,90€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα δύο (423.362) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης.

15. Με την τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31-10-2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμυρια οκτακοσιες σαραντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (4.849.995,90€) με την έκδοση 442.922 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.485.809,80€), διαιρούμενο σε 866.284 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,95 ευρώ εκάστης.