Και με τη… βούλα το καλύτερο ΤΕΦΑΑ της Ελλάδας αυτό της Κομοτηνής! Άριστα σε όλα τα σημεία της αξιολόγησης

Με γνώμονα την αριστεία, το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής “σκόραρε” επιτυχώς με 10/10 στην Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η εντυπωσιακή άριστη βαθμολογία της απόλυτης πλήρωσης και των δέκα κριτηρίων βαθμολόγησης από διεθνείς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που όρισε η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε 21 έως 26 Οκτωβρίου 2019, αποτελεί μια νέα διάκριση για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι τρεις εξωτερικοί αξιολογητές οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Α.ΔΙ.Π., ήταν ο καθηγητής του γερμανικού Humboldt University of Berlin, Αδαμάντιος Αραμπατζής, ο αναπληρωτής καθηγητής του Southern New Hampshire University των ΗΠΑ Κωνσταντίνος Καραδάκης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Aalborg University της Δανίας Στέφανος Βολιανίτης.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), όπως έχει μετονομαστεί η Α.ΔΙ.Π., έκανε δεκτή στις 2 Ιουλίου 2020 την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας πιστοποιεί ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.

Τι είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση είναι μια αδιάβλητη διαδικασία η οποία διενεργείται με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας από μια αναγνωρισμένη Ανεξάρτητη Αρχή, με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, και δείκτες, με σκοπό την αντικειμενική διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των Π.Π.Σ. περιλαμβάνει βαθμολόγηση στους παρακάτω δέκα διακριτούς τομείς:

  1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας.
  2. Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών.
  3. Φοιτητο-κεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση.
  4. Εισαγωγή φοιτητών, στάδια φοίτησης, αναγνώριση σπουδών και λήψη πτυχίου.
  5. Διδακτικό προσωπικό.
  6. Υποδομές μάθησης και υποστήριξη φοιτητών.
  7. Διαχείριση πληροφόρησης.
  8. Δημόσια πληροφόρηση.
  9. Συνεχής παρακολούθηση και περιοδική εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ.
  10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ.

Ποιο είναι το όφελος για τους απόφοιτους;

Η ακαδημαϊκή πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι ενός πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών έχουν αποκτήσει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που εναρμονίζονται στα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά κριτήρια πιστοποίησης.

Επιπρόσθετα, αποτελεί το διαβατήριο για τη φοίτηση Ελλήνων πτυχιούχων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς, πολλά από τα οποία αξιολογούν θετικά την κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών.

Ενισχύει επίσης την κινητικότητα των Ελλήνων πτυχιούχων και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας, όπου η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών, αποτελεί πανευρωπαϊκά, τρέχουσα τάση στην αγορά εργασίας και βασικό κριτήριο πρόσληψης νέων πτυχιούχων.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, για άλλη μια φορά αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι μια ενεργή ακαδημαϊκή οντότητα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία διαθέτει οργανωμένες δομές λειτουργίας και την απαραίτητη τεχνογνωσία, καθώς ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις του σήμερα που καλείται να πορευτεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.