Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη η προσφυγή του προμηθευτή του αθλητικού μπαλονιού κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η προσφυγή που είχε καταθέσει ο προμηθευτής του αθλητικού θόλου (μπαλόνι) κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την οποία ο προσφεύγων – ανάδοχος είχε κηρυχθεί έκπτωτος.

Η Οικονομική Επιτροπή κήρυξε έκπτωτο τον συγκεκριμένο ανάδοχο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και ο Δήμος δεν προχώρησε στην παραλαβή του συγκεκριμένου αθλητικού μπαλονιού. Επρόκειτο για ένα έργο που είχε τρέξει η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και μάλιστα ο τέως δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης ήταν φανατικός υπέρμαχος της παραλαβής του συγκεκριμένου μπαλονιού και είχε δημιουργήσει πολλές φορές εντάσεις στις συνεδριάσεις είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε της Οικονομικής Επιτροπής και επέμενε να παραληφθεί το συγκεκριμένο αθλητικό μπαλόνι, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων.

Στην απόφαση που υπογράφει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Σάββας, αναφέρεται ότι:

“Το αποφαινόμενο όργανο του δήμου Αλεξανδρούπολης κήρυξε έκπτωτο τον προσφεύγοντα – ανάδοχο από την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και κατά της απόφασής αυτής ο προσφεύγων – ανάδοχος άσκησε ένσταση η οποία απορρίφθηκε από το αποφαινόμενο όργανο του δήμου Αλεξανδρούπολης κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 203 και 205 του Ν. 4412/06. Από τις ίδιες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 205Α προκύπτει ότι κατά της τελευταίας απόφασης του αποφαινομένου οργάνου του δήμου Αλεξανδρούπολης δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής, η διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την εν λόγω προμήθεια επιλύεται στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο και άρα απαράδεκτα προσβάλλεται η απόφαση αυτή με την παρούσα προσφυγή.
Αποφασίζουμε
Απορρίπτουμε, ως απαραδέκτως ασκηθείσα, την από 29-04-2020 προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαδόπουλου κατά της αριθμ. 89/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης περί εξέταση ένστασης του αναδόχου της προμήθειας “Προμήθεια & εγκατάσταση θόλου στέγης Αθλητικών δραστηριοτήτων”, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης”
.

Κατά συνέπεια, το νέο επεισόδιο στο σήριαλ θα παιχτεί στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Θράκης στην Κομοτηνή, εφόσον έχει προσφύγει ο προμηθευτής του αθλητικού μπαλονιού της Αλεξανδρούπολης εκεί.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ