Το σκεπτικό του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα της εισήγησης της ΕΕΑ

Το σκεπτικό της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για χορήγηση προσωρινής διαταγής αλλά αναφέρεται ρητά σε μη δεσμευτικό χαρακτήρα της εισήγησης της ΕΕΑ, έγινε γνωστό από ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης από όλες τις πλευρές στη συζήτηση ενώπιον της Δευτεροβαθμιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ το βράδυ της Πέμπτης και είναι προφανές ότι θα βρεθεί στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εφέσεων.

Αναλυτικά το σκεπτικό ως προς αυτό το σημείο:

«Λαμβανομένης υπόψη της φύσης του πειθαρχικού οργάνου ως δικαιοδοτικού, αλλά και της χρήσης από το νομοθέτη του όρου ότι το δικαιοδοτικό όργανο «επιλαμβάνεται» καθώς και του χαρακτηρισμό των ελεγκτικών διαπιστώσεων της επιτροπής ως έκθεσης ή πορίσματος πρέπει να γίνει δεκτό ότι η έκθεση της επιτροπής δεν δεσμεύει το δικαιοδοτικό όργανο ως προς την συνδρομή των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αποδιδόμενη παράβαση την στοιχειοθέτηση της οποίας συνεπώς αποτελεί αρμοδιότητα του δικαιοδοτικού οργάνου το οποίο ως πειθαρχικό όργανο δεν νοείται να στερείται της πλήρους δικαιοδοσίας ως προς την κατάγνωση της ένοχης και την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, Δεν νοείται δηλαδή να διασπάται η πειθαρχική διαδικασία σε δύο διαφορετικά όργανα εκ των οποίων το πρώτον αποφαίνεται επί της ενοχής και το άλλο επί της ποινής.

Πάντως λόγω του ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελεί ειδικώς κατεστημένο όργανο συγκροτούμενο από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, το δικαιοδοτικό όργανο όταν αποκλίνει από τα συμπεράσματα της κρίσης και της στάθμισης της επιτροπής της οποίας η έκθεση αποτελεί απλή γνώμη οφείλει να πράξει τούτο με ρητή, ειδική και σαφή αιτιολογία. Από τα δεδομένα αυτά η έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με την οποία διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόμου 2725/1999 φέρει το στοιχειό εκτελεστότητας μόνον όσον αφορά την επαγόμενη εξ αυτής έννομη συνέπεια που συνίσταται στην υποχρέωση του δικαιοδοτικού οργάνου να επιληφθεί και να εκδώσει απόφαση επί της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης (ΣτΕ 1596/2004).

Και κατά τούτο και μόνο η έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με αίτηση ακύρωσης, όμως, όταν εκδοθεί απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου αποβάλλει την εκτελεστότητα της διότι έχει εξαντλήσει πλέον την ενέργεια της».