Το σκεπτικό του εισηγητή της ΕΕΑ Χρ. Δερδεμέζη για αθώωση της Ξάνθης στις δύο από τις τρεις κατηγορίες

Όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις είναι οι κατηγορίες για τις οποίες διώχθηκε και καταδικάστηκε η ΠΑΕ Ξάνθη με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Συγκεκριμένα και με βάση την ανακοίνωση του διατακτικού της 27ης Ιανουαρίου κρίθηκε:

Α. Κατά πλειοψηφία (4/1), ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ.3, 12 του ν. 2725/1999.

Β. Ομόφωνα, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ 3, 5, 6 του ν. 2725/1999.

Γ. κατά πλειοψηφία (4/1), ότι οι ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ (και ΠΑΕ ΠΑΟΚ) τέλεσαν τις παραβάσεις του άρθρου 69 παρ. 9, 12 του ν.2725/1999.

Το απόγευμα της Δευτέρας το ThrakiSportS παρουσίασε την έκτασης 84 σελιδων εισήγηση της ΕΕΑ για την καταδίκη της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ. Σε αυτήν περιλαμβάνεται το σκεπτικό τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας. Στην προκειμένη περίπτωση και για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Ξανθη, μειοψηφια αποτέλεσε μόνον ο δικηγόρος Χριστόδουλος Δερδεμέζης, που ήταν εκ των εισηγητών της υπόθεσης, αλλά μειοψήφισε μόνο ως προς την Α και την Γ παράβαση, ουσιαστικά δηλαδή του ζητήματος της πολυϊδιοκτησίας. Για την Β παράβαση η Ξάνθη κρίθηκε ομόφωνα ελεγκτέα.

Παρακάτω το ThrakiSportS παρουσιάζει την αθωωτική εισήγηση του Χρ. Δερδεμέζη για τις δύο κατηγορίες σε βάρος της Ξάνθης (η τελευταία αφορά και τον ΠΑΟΚ):

ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ένα μέλος της Επιτροπής (Χριστόδουλος Δερδεμέζης) είχε την άποψη ότι η παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 Ν. 2725/1999 δεν έχει τελεσθεί από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για τους κάτωθι λόγους:
«Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 3 Ν 2725/1999 «Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν: α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται
παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως
άκυρη.» Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ελέγχεται ότι παραβίασε το συγκεκριμένο άρθρο και ότι προχώρησε στη μεταβίβαση του μεγαλύτερου αριθμού των μετοχών της από την εταιρία «ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ» στην εταιρία
«INSPORTS ΙΚΕ» χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή κλήτευσε την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, όπως προκύπτει και από την κλήση της 10 ης Ιανουαρίου 2020, και η ΠΑΕ παρείχε εξηγήσεις, για την παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3 του Νόμου 2725/1999, που αφορά στην εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ και όχι για τυχόν παράβαση του άρθρου 69 Α , όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση των μετοχών μίας ΑΑΕ, παράβαση η οποία οδηγεί στις κυρώσεις του άρθρου 77 Α του Ν. 2527/1999 και όχι σε αυτές του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2527/1999 (οι οποίες αφορούν την υπό κρίση παράβαση του άρθρου 69 παρ. 3). Επομένως σύμφωνα και με την κλήση η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει και να αποφασίσει αν η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ παραβίασε την διάταξη του 69 παρ.3,
ήτοι αυτή της μη λήψης άδειας από την Επιτροπή για την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Σε κάθε περίπτωση πάντως από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και τα σχετικά αυτών, αλλά και από την ακρόαση των εκπροσώπων της ΠΑΕ Ξάνθης ενώπιον της Επιτροπής, προέκυψαν τα εξής ουσιώδη και κρίσιμα πραγματικά περιστατικά:
Η αγοράστρια εταιρία INSPORTS IKE, με μετόχους ακριβώς τους ίδιους που είχε και η πωλήτρια των μετοχών ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε., ήτοι τους Χρήστο Πανόπουλο και Πολύχρονη Συγγελίδη, υπέβαλε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 αίτημα προς την Επιτροπή προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ Ξάνθης. Εκείνο το διάστημα η Επιτροπή λόγω μη νόμιμης σύνθεσης δεν λειτουργούσε και, επομένως, η αίτηση της αγοράστριας εταιρείας δεν μπορούσε να εξετασθεί. Οι δύο εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ και INSPORTS IKE υπέγραψαν το ίδιο χρονικό διάστημα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (οι ίδιες το χαρακτηρίζουν προσύμφωνο) για την αγοραπωλησία των μετοχών. Ωστόσο, η εξόφληση του τιμήματος
αγοραπωλησίας έλαβε χώρα μετά την άδεια που χορήγησε τελικά η Επιτροπή στην INSPORTS ΙΚΕ για εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.
Τον Μάρτιο του 2019 και συγκεκριμένα στις 21/3/2019 η Επιτροπή χορήγησε την άδεια εγγραφής στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ στην αγοράστρια εταιρία 1NSPORTS ΙΚΕ, αφού ήλεγξε τα κατά νόμω απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα. Ακολούθως (δηλαδή μετά τη χορήγηση της άδειας), σύμφωνα με ισχυρισμό της ΠΑΕ Ξάνθης, οι δύο εταιρίες (πωλήτρια και αγοράστρια των μετοχών) προέβησαν στην υπογραφή της οριστικής σύμβασης για την μεταβίβαση των μετοχών, υπογράφοντας το από 26/3/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό και στη συνέχεια προχώρησαν στην σχετική εγγραφή της αγοράστριας εταιρίας στο βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό
συμφωνητικό που προσκομίστηκε, μπορεί να μην είναι βεβαίας χρονολογίας, πουθενά όμως από τον Νόμο δεν προκύπτει αυτή η υποχρέωση. Μάλιστα από τη με βέβαια ημερομηνία (8/3/2019)
προσκομιζόμενη από την ΠΑΕ Ξάνθη ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της από 14/1/2019 απόφασης της τακτικής συνέλευσης της ΠΑΕ Ξάνθης, με την οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για την
χρήση 1/7/17 έως 30/6/19, προκύπτει ξεκάθαρα ότι στην συνέλευση αυτή συμμετείχε ως μέτοχος η ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ και όχι η ΙΝΣΠΟΡΤΣ ΙΚΕ, επομένως η όποια μεταβίβαση δεν είχε ακόμα λάβει χώρα πρωτού
ληφθεί η απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή.
Συνεπώς, η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της ΠΑΕ, ήτοι η ολοκλήρωση της μεταβίβασης, για την οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.3 Ν. 2725/1999 η προηγούμενη άδεια της επιτροπής, έγινε νομότυπα μετά από άδεια αυτής, όπως προκύπτει και από το πρακτικό της συνεδρίασης και της απόφασης της Επιτροπής με ημερομηνία 21/3/2019. Επομένως, δεν προκύπτει καμία παραβίαση
του άρθρου 69 παρ. 3 του Νόμου 2725/1999 από την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ».

Επίσης το μέλος της Επιτροπής Χριστόδουλος Δερδεμέζης στο σκεπτικό του αναφέρει ότι:
«Μετά την κατά πλειοφηφία απόφαση για τέλεση της πράξης, φρονώ ότι η τέλεση αυτή λόγω και των πραγματικών περιστατικών όπως αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και την ακρόαση της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ και με βάση τα όσα έχω ήδη αναφέρει στο σκεπτικό μου για την μη τέλεση της παράβασης, θα πρέπει να θεωρηθεί άνευ υπαιτιότητας των οργάνων της ΠΑΕ και να μην επιβληθεί ουδεμία κύρωση σε αυτή. Επίσης ότι: «Μετά και την κατά πλειοψηφία απόφαση για επιβολή κύρωσης στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ λόγω και των πραγματικών
περιστατικών όπως αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα, τα υπομνήματα και την ακρόαση της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ και με βάση τα όσα έχω ήδη αναφέρει στο σκεπτικό μου για την μη τέλεση της παράβασης, φρονώ ότι η κύρωση θα πρέπει να είναι αυτή της απλής παράβασης και να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ πρόστιμο 100.000 ευρώ».

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ένα μέλος της Επιτροπής (Χρ. Δερδεμέζης) είχε την άποψη ότι η παράβαση του άρθρου 69 παρ. 9 Ν. 2725/1999 δεν έχει τελεσθεί από τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ για τους κάτωθι λόγους: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 9 Ν. 2725/1999 «Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλέον έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 32 Ν.4308/2014) ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική Trading, ούτε η RFA Trading έχει την οποιαδήποτε μετοχή της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, ούτε η Vialand ΑΕ έχει οποιαδήποτε μετοχή στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ.

Το δεύτερο κριτήριο ελέγχου αποκλείεται από την στιγμή που δεν υφίσταται το πρώτο, δεδομένου ότι δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού οργάνου μιας θυγατρικής εταιρίας υφίσταται μόνο επί ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν προέκυψε από κανένα έγγραφο δε ότι υπήρχε η όποια καταστατική πρόβλεψη ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή οι συνδεδεμένες με αυτή ή τον πρόεδρο της εταιρίες είχαν το δικαίωμα να διορίσουν την πλειοψηφία μελών στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ή στη εταιρία VIALAND ΑΕ.

Το τρίτο κριτήριο ελέγχου αφορά στην κυριαρχική επιρροή της μητρικής εταιρίας στην θυγατρική εταιρία δυνάμει πρόβλεψης του καταστατικού της δεύτερης ή δυνάμει σύμβασης. Ως κυριαρχική επιρροή θεωρείται ο καθορισμός των οικονομικών ή άλλων αποφάσεων, οι οποίες είναι σημαντικές για την λειτουργία μιας θυγατρικής. Με βάση τα καταστατικά των εταιριών δεν προκύπτει ουδεμία τέτοιου είδους καταστατική πρόβλεψη μεταξύ εκ των συνδεδεμένων εταιριών με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και της RFA trading, ούτε μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της RFA Trading, ούτε μεταξύ της RFA Trading και της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, ούτε μεταξύ της Vialand Α.Ε. και της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Επίσης δεν προκύπτει ουδεμία τέτοιου είδους σύμβαση. Ειδικότερα ως προς αυτό αποδείχθηκε το εξής. Η εταιρία Vialand Α.Ε., έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχείο Le Chalet, καθώς και ένα προπονητικό κέντρο επτά γηπέδων. 

Στις 20/11/2018 η συγκεκριμένη εταιρία αγοράστηκε από την εταιρία RFA Trading, της οποίας ο μόνος μέτοχος είναι ο Ιωάννης Καλπαζίδης. Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ μίσθωνε και συνεχίζει να μισθώνει από την Vialand ΑΕ ένα μέρος των εγκαταστάσεων της, καταβάλλοντας όπως προκύπτει όλα τα συμφωνημένα μισθώματα. Πέραν αυτής της συμβατικής σχέσης δεν υπάρχει ουδεμία άλλη μεταξύ των δύο εταιριών. Το δε γήπεδο της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, όπου δίνει όλους τους αγώνες της, αλλά και το προπονητικό της κέντρο, ανήκουν σε αυτή, όπως προέκυψε και από τα έγγραφα και από την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία.

Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος ότι η εταιρία Vialand ΑΕ, συμφερόντων RFA Trading, μπορεί μέσω μίας σχέσης μίσθωσης μη «ζωτικών» εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, την στιγμή που οι ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για μία ποδοσφαιρική ομάδα (προπονητικό κέντρο, γήπεδο) ανήκουν στην ίδια την ΠΑΕ.

Το τέταρτο κριτήριο ελέγχου (άρθρο 32 παρ. 2 περ. δ 1 4308/2014) ορίζει η μητρική επιχείρηση είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος στην θυγατρική επιχείρηση και είτε (στοιχ. δΐ) ελέγχει μόνη της δυνάμει συμφωνίας με άλλους μετόχους, εταίρους, ή μέλη την πλειοφηφία των δικαιωμάτων ψήφου στην θυγατρική, είτε (σίοιχ. 62) ισχύουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις (ϊ) η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διαχειριστών ή των εποπτικών οργάνων της θυγατρικής που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει διορισθεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής (ίί) τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από την μητρική αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην θυγατρική και iii) κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω στο ίδιο άρθρο αναφορικά με τη θυγατρική.

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τα μέλη του Δ.Σ. της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μετέχουν στο κεφάλαιο των RFA Trading ή της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ ή της Vialand Α.Ε. και με αυτόν τρόπο να έχουν συμφωνήσει να έχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για την Vialand Α.Ε. ως προς την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ. Το ίδιο προκύπτει και για την δεύτερη περίπτωση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τα μέλη του Δ.Σ. της ή οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες όρισαν τα διοικητικά όργανα της RFA και από πουθενά δεν προκύπτει ότι η RFA όρισε τα διοικητικά όργανα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ. Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό ότι δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Vialand Α.Ε. είναι τα ίδια με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗΣ, και επομένως έτσι η Vialand Α.Ε. ασκεί έλεγχο στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, άρα είναι μητρική της, το κριτήριο του νόμου είναι ξεκάθαρο και απαιτεί πλειοψηφία. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για ενιαία διεύθυνση ή για κυριαρχία της μίας εταιρίας στην άλλη.

Τέλος το πέμπτο κριτήριο ελέγχου αναφέρεται στο αν η μία εταιρία έχει εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη εταιρία».

Αξιζει να σημειωθεί ότι από το δημοσιευθέν κείμενο του πορίσματος της ΕΕΑ φαίνεται να λείπουν 4 σελίδες, από αυτό το σημείο και έπειτα, κάτι που σημαίνει ότι το σκεπτικό και η αιτιολόγηση του κ. Δερδεμεζη έχει και συνεχεια που αυτήν την στιγμή δεν είναι γνωστή (αφού εκείνο το σημείο διέλαθε της αποκαλυπτικής δημοσίευσης του σκεπτικού από τις “Δικογραφίες”).

Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι σε αντιθεση με τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, ο εισηγητής Χριστόδουλος Δερδεμέζης έχει ταχθεί με την πλειοψηφία στο ζήτημα της δεύτερης κατηγορίας, όπως προκύπτει από το διατακτικό που αναφέρει ότι εκτιμήθηκε «Ομόφωνα, ότι η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ τέλεσε τις παραβάσεις του άρθρου 77Α παρ 3, 5, 6 του ν. 2725/1999».