Στη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Σωματείων ως προϋπόθεση επιχορηγήσεων προχωρά ο Δήμος Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μπεκήρογλου Σουά,  ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια, ότι προχωρά  στη σύνταξη μητρώου αθλητικών σωματείων.

Τα σωματεία που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής στο μητρώο αθλητικών σωματείων έως 29.02.2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης. Ο φάκελος (με την ένδειξη : για μητρώο αθλητικών συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4603/2019 και θα συνοδεύεται από:

1.Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.  Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και  καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)

2.Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

3.Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου

4.Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

5.Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμ. δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομ. γέννησης, αριθμ. τηλεφώνου) υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου. Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα (10) και για ομαδικό σε είκοσι (20).

6.Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου  β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και γ) το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

7. Σε περίπτωση που το σωματείο διαθέτει ακαδημίες – αθλητική σχολή της παρ. 3 του Π.Δ 219/2006 (Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν  οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων -αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999), Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων της αθλητικής σχολής  β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και γ) το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

8.Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού: υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.

9.Ετήσιος προϋπολογισμός επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.

10.Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου (Γ.Γ.Α.) (εάν υπάρχει)

11.Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης Ομοσπονδιών ή Ενώσεων όπου θα σημειώνεται:

α) ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του) αποτελεί μέλος τους και η ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην Ομοσπονδία,

 β) ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και

 γ) η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι  για την περίπτωση χρηματικών επιχορηγήσεων δικαιούχοι είναι αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού  σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων του συλλόγου. Για τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους σε τοπικό πρωτάθλημα.

Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται εκτός όλων των παραπάνω, εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€.