Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΕΑ για την υπόθεση Ξάνθης-ΠΑΟΚ και οι προβλέψεις των άρθρων για τα οποία κλήθηκαν σε απολογία

Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδόθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής επίσημο δελτίο Τύπου για όσα έγιναν στην περίφημη συνεδρίαση της υπόθεσης της καταγγελίας του Ολυμπιακού κατά Ξάνθης και ΠΑΟΚ.

Σε αυτό, το οποίο είναι αλήθεια ότι ελάχιστα πρόβαλαν τα ΜΜΕ. αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

1. α) Κλήση σε ακρόαση των ΠΑΕ “Α.Ο. ΞΑΝΘΗ”, για παραβίαση των άρθρων 69 παρ.παρ. 3, 6, 12  ν.2725/1999 και 77Α παρ.παρ. 3, 5, 6  ν.2725/1999  και  “ΠΑΟΚ” για παραβίαση του άρθρου 69 παρ.παρ. 9, 12  ν.2725/1999. (εξ αναβολής) β) Κλήση σε ακρόαση της ΠΑΕ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.” για την υποστήριξη της καταγγελίας της σε βάρος των ΠΑΕ “Α.Ο. ΞΑΝΘΗ”  και  “ΠΑΟΚ”. (εξ αναβολής)  Επαναφέρεται η κλήση στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και για λόγους ενιαίας κρίσης αναβάλλεται για τους λοιπούς για την Πέμπτη 16/01/20 ώρα 10:00 π.μ. 

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος Νίκος Τζουλάκης. Οπως είναι πλέον γνωστό και κατέστη σαφές και από την ανακοίνωση της Ξάνθης, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε περιληφθεί στην κλήση της Ξάνθης και η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του νόμου 2725/1999, το οποίο περιλαμβάνεται κανονικά στην κλήση του ΠΑΟΚ.

Τι όμως προβλέπει το επίμαχο άρθρο και τι προβλέπουν τα υπόλοιπα για τα οποία καλούνται ουσιαστικά να απολογηθούν η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ. Το ThrakiSportS αναζήτησε τις ακριβείς διατάξεις του Νόμου 2725/1999 για τις οποίες καλούνται σε απολογία οι δυο ομάδες και σας τις παρουσιάζει:

ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ. 3

3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται  στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής  Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να  υποβάλουν:

   α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα  οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος

   β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του  διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και

   γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω  στοιχείων.

   Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα  παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος  νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή  εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι  απολύτως άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ. 6

6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο  κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι ημέρες  οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις  περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου  προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους,  κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ. 9

9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., Μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου  ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς  και οι σύζυγοι και οι μιχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω  φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της  δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων  προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά  καθήκοντα άλλης ΑΑΕ., του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

   Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης  παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού  προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά  την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία  το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό  μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων  ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο  στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη  λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε  αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ. 12

   12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις  των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της  Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του  οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση  της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει  έννομο συμφέρον.

ΑΡΘΡΟ 77Α ΠΑΡ 3

3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α.  οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της  Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα  νόμο.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, δεν χορηγεί το ανωτέρω  πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπήν παραβάσεων του νόμου,  για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής  στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο,  τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των  μετόχων των Α.Α.Ε., η προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που  χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε.. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο  συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της Επιτροπής.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 2725/1999, με τις οποίες προβλέπεται η μη  χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν.  2725/1999 και αφορούν το δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει  πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, η οποία  προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε στην παράβαση, σύμφωνα με τον  Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές για τις παραβάσεις αυτές.

  Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι  εσαεί ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσόμενων σε αντίθετη περίπτωση των  προβλεπόμενων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών.»

Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής σε  Τ.Α.Α. ή A.A.E. που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως  ισχύει, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τ.Α.Α. ή A.A.E.  προς: α) τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α. ή Ο.Τ.Α.,  τις οποίες χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν αυτές ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο  τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει (Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύματα, κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)  και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Τις ως άνω  βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος φορέας και υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή A.A.E. να προσκομίσει  εμπρόθεσμα και νομότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε..  Αν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η εγγυητική επιστολή που  προβλέπεται στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής από τους  ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση  του νομίμου εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί μη οφειλής, με θεωρημένο το γνήσιο της  υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 77Α ΠΑΡ 5

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων  προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει  οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση.

 Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών  οποιουδήποτε είδους διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των  καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η  προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα  νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την  απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών  ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επίλευση άλλων  συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 77Α ΠΑΡ 6

6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα  νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους  παραβάτες πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,  ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά  από ακρόαση του υπευθύνου.

 Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν  εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι  τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6  Α΄), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις  διατάξεις του κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά  των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού  Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.