Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης λόγω ασφαλτόστρωσης

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης, από την χ/θ 09+160 μέχρι την χ/θ 09+530, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης – παράταση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-
Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999
2.-
Την υπ’ αριθ. 4420/19/2067749 από 01-10-2019 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.
3.-
Την υπ’ αριθ. 2501/1/265-α από 02-10-2019 απόφασή μας.
4.-
Την υπ’ αριθ. 4420/19/2125864 από 08-10-2019 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.
5.-
Το υπ’ αριθ. 02/6464οικ. από 07-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-
Την παράταση της υπ’ αριθ. 2501/1/265-α από 02-10-2019 απόφασής μας, η οποία αφορά τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την 09+160 έως την χ/θ 09+530, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 09-10-2019 έως 16-10-2019.

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.

-Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καβάλας και του Τ.Τ.Καβάλας.
2.-
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
3.-
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
4.-
Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι:

1.-Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ

-Για ενημέρωση και εφαρμογή.

2.- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

3.-ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4.- ΓΕΠΑΔΑΜΘ

5.- ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:

-Για δημοσίευση της παρούσας απόφασης
Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ταξίαρχος

Πηγή: https://www.proininews.gr