Ο Γιώργος Μαυρίδης στην προεδρία του Πανθρακικού Σταδίου, μετά την καρατόμηση Πολιτσάκη! Το ΦΕΚ με όλα τα μέλη της νέας διοίκησης…

Παρελθόν από την προεδρία του Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής είναι εδώ και λίγο καιρό ο Μιχάλης Πολιτσάκης, που είχε διοριστεί σε αυτήν την θέση από την κυβέρνηση της ΝΔ και παρέμενε για αρκετό διάστημα μετά και την εκλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

mavridisΜε απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς και ο αρμόδιος υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, ο κ. Πολιτσάκης αντικαταστάθηκε από τον καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Γιώργο Μαυρίδη (φωτογραφία δεξιά), γνωστό ιδιαίτερα στους φίλους του μπάσκετ αφού υπηρέτησε ως προπονητής σε αρκετές ομάδες ενώ διδάσκει και στην ειδικότητα της καλαθοσφαίρισης του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε ακριβώς πριν δύο μήνες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αλλά δεν ήταν μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως γνωστή, δημοσιοποιούνται και τα υπόλοιπα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής, τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία από την σχέση τους με τον αθλητισμό, είτε ως καθηγητές, είτε ως γυμναστές είτε  ως παράγοντες. Υπάρχουν ωστόσο και ονόματα που προκαλούν έκπληξη.

Αντιπρόεδρος διορίστηκε ο οικονομολόγος Γιώργος Λουτατίδης, γραμματέας ο καθηγητής του ΔΠΘ Γιάννης Μπάρμπας, ταμίας ο μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Κυριάκου, έφορος η δικηγόρος Κυριακή Παυλίδου και μέλη ο δημοτικός σύμβουλος Ισμαήλ Χουσεΐν και η γυμνάστρια Κυριακή Συνοδινού. Η θητεία της επταμελούς διοικούσας επιτροπής είναι επταμελής ενώ για κάθε μέλος διορίζεται και ο αναπληρωτής του, με αναπληρωτή πρόεδρο να ορίζεται ο γυμναστής Γιώργος Πάφης.

Αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

 

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/153069/7605/2169
Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ KONTOΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του
άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση α.α.
β) Του Π.δ. 819/1981 (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄) «Ίδρυση Εθνικού Γυ−
μναστηρίου Κομοτηνής».
γ) Του Π.δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α΄) «Διατήρηση εποπτείας
Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».
δ) Του άρθρου 6 του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α΄) «περί
γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις
τον εξωσχολικό Αθλητισμό» όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. ε, του άρθρου 3 του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α΄)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξω−
σχολικού Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και
λοιπών συναφών διατάξεων.
2. Του άρθρου 32 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄) «Επεί−
γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
4. Της παρ. 9 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ
121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός
και άλλες διατάξεις».
5. Του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει και ιδίως
με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α΄).
6. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
8. Το υπ’ αριθμ. 1509/Υ1/25−02−2015 (ΦΕΚ 297/Β΄) ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο − Σταύρο Κοντονή του
Νικολάου, αποφασίζουμε:
Ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του «ΠΑΝ−
ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ως εξής:
1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.:
ΑΕ883504, Επάγγελμα: Καθηγητής ΤΕΦΦΑ, ως Πρόεδρος
με αναπληρωτή τον ΠΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου,
Α.Δ.Τ.: ΑΖ870399, Επάγγελμα: Γυμναστής.
2. ΛΟΥΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ, Α.Δ.Τ. ΑΖ371197
Επάγγελμα: Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος, με ανα−
πληρωτή τον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου
Α.Δ.Τ.: ΑΖ371695, Επάγγελμα: Γυμναστής.
3. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου Α.Δ.Τ.: ΑΖ369353
Επάγγελμα: Πανεπιστημιακός ΤΕΦΦΑ, ως Γραμματέας,
με αναπληρώτρια την ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημη−
τρίου, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 886471, Επάγγελμα: Λογίστρια.
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.:
ΑΕ389863, Επάγγελμα: Μηχανολόγος Μηχανικός, ως
Ταμίας, με αναπληρωτή τον ΟΥΦΟΥΚ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του
Μουσταφά, Α.Δ.Τ.: ΑΑ466880 Επάγγελμα: Δικηγόρος.
5. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.: ΑΗ375648
Επάγγελμα: Δικηγόρος, ως Έφορος, με αναπληρωτή
τον ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου, Α.Δ.Τ.: ΑΕ882811,
Επάγγελμα: Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος.
6. ΙΣΜΑΗΛ ΧΟΥΣΕΙΝ του Ιμπραήμ, Α.Δ.Τ.: ΑΕ886420,
Επάγγελμα: Δημοτικός Σύμβουλος, ως Μέλος, με ανα−
πληρωτή τον ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αναστα−
σίου, Α.Δ.Τ.: ΑΖ363135 Επάγγελμα: Συνταξιούχος.
7. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Αδαμαντίου, Α.Δ.Τ.:
Χ964560 Επάγγελμα: Γυμνάστρια, ως Μέλος, με ανα−
πληρώτρια την ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ,
Α.Δ.Τ.: ΑΕ878316 Επάγγελμα: Δικηγόρος.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης είναι
διετής.
Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ KONTOΝΗΣ