Εξώδικο Πανίδη στην ΕΠΣ Ξάνθης με κοινοποίηση στην ΕΠΟ και τον Εισαγγελέα!!!

Ανταπόκριση από την Ξάνθη: Νεκτάριος Αμποβιανίδης

– Δυναμικά φαίνεται πως μπαίνει ο Δεκέμβρης για τον υποψήφιο πρόεδρο της ΕΠΣ Ξάνθης Γιώργο Πανίδη που προχώρησε σε εξώδικη γνωστοποιήση προς την ΕΠΣ Ξάνθης ως μέλος της Βιστωνίδας, μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου Γιάννη Ανδρεάδη. Αφορμή η διαγραφή από την ΕΠΟ του Αετού Αυξεντίου!

Αναλυτικά:

«Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Του Ανδρεάδη Ιωάννη, κατοίκου Ξάνθης, Προέδρου του Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδας» και
Του Γεωργίου  Πανίδη, κατοίκου Ξάνθης, μέλους του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός  Όμιλος Βιστωνίδας», ως αντιπροσώπου (δυνάμει ειδικής πληρεξουσιότητας) του ανωτέρω σωματείου κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.                    
ΠΡΟΣ  
Την Ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων Ξάνθης (Ε.Π.Σ.Ξ.), που εδρεύει  στην Ξάνθη, οδός Θερμοπυλών 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Κοινοποίηση:     
1)Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα, στο Πάρκο Γουδή (τουριστικά ακίνητα) και εκπροσωπείται νόμιμα και
2)Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης

Ο πρώτος  εξωδίκως δηλών διατελώ Πρόεδρος του Δ.Σ. του αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ», με έδρα τη Διομήδεια Ξάνθης, το οποίο είναι νομίμως συσταθέν και αναγνωρισθέν,  εγγεγραμμένο στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης  και ιδρύθηκε δυνάμει του από 27 Μαρτίου 2007 πρακτικού ίδρυσης σωματείου και προσωρινής διοικούσας επιτροπής, με βάση το οποίο ψηφίστηκε και το καταστατικό του σωματείου, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και έχει υποβληθεί σε όλους τους νόμιμους τύπους.
Ο δεύτερος από εμάς είμαι ιδρυτικό μέλος του ανωτέρω σωματείου.

Το εν λόγω σωματείο αποτελεί μέλος του σωματείου σας από το έτος 2007.

Ως μέλος του σωματείου σας, το αθλητικό σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ», έχει δεσμευτεί να τηρεί το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις της FIFA, UEFA και ΕΠΟ, το καταστατικό της ΕΠΣ Ξάνθης και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, δυνάμει του άρθρου 7 του ισχύοντος καταστατικού σας. Παράλληλα, δεσμεύεται και το σωματείο μας, όπως και η ένωσή σας από τα ισχύοντα στο καταστατικό της ΕΠΣ Ξάνθης , ιδίως δε ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών αυτής αλλά και από την οικεία νομοθεσία (Ν. 2725/1999) και τις γενικές διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων (άρθρα 78 έπ.).
Δυνάμει του από 18-3-2011 κωδικοποιημένου καταστατικού του σωματείου σας, όπως τροποποιήθηκε  και δημοσιεύτηκε στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης (154/13-2-2012), τα μέλη της ΕΠΣ Ξάνθης, έχουν το δικαίωμα πληροφόρησης επί των υποθέσεων της ένωσης μέσω των αρμοδίων οργάνων (άρθρο 11 περ. β), ενώ αρμόδιο να παρέχει την εν λόγω πληροφόρηση είναι το Δ.Σ. της ΕΠΣ Ξάνθης (άρθρο 34 παρ.1 ιδ’ ).
Περαιτέρω, δυνάμει του καταστατικού της ΕΠΣΞ και της σχετικής νομοθεσίας περί σωματείων του ΑΚ, προκύπτει η σημαντικότατη θέση των μελών του σωματείου στη διατήρηση  και λειτουργία αυτού, ιδίως όπως εκφράζεται η θέση των μελών μέσα από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΞ, αλλά και μέσα από το Δ. Σ της ένωσης, το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του καταστατικού η ΓΣ αποτελείται από το σύνολο των μελών της ΕΠΣ και αποτελεί το ανώτατο όργανό της, με αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 23 του καταστατικού με πιο σημαντικές την τροποποίηση του καταστατικού, την εκλογή των μελών του ΔΣ, την απόφαση για  εισδοχή και αποβολή μέλους, την  αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και τη διάλυση της ΕΠΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2725/1999, οι αθλητικές ενώσεις ( όπως είναι η ΕΠΣ Ξάνθης), τηρούν τα βιβλία του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο : « 1. Κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία : α) Μητρώου Μελών  β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων  γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εσόδων Εξόδων  ε) Περιουσιακών Στοιχείων  στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.  2. Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο,  3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου».

Στις 24/11/2014 πληροφορηθήκαμε από τον Αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο Αετό Αυξεντίου, επίσης μέλους του σωματείου σας, πως έλαβε με επιστολή το με αριθμό πρωτοκόλλου 33114/16-10-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με συνημμένο πίνακα αποδεκτών – σωματείων, από το οποίο προκύπτει ότι η ΕΠΟ διέγραψε από τα μητρώα της τον ΑΕΤΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ δυνάμει του με αρ. 11584/12-5-2014 εγγράφου της ΕΠΣ Ξάνθης, καθώς ανήκει στα σωματεία που  ενώ μετέχει στα πρωταθλήματα ενώσεων ποδοσφαιρικών οργανώσεων, δεν κατήλθε να αγωνιστεί για δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους.

Ωστόσο, ουδέποτε συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή του εν λόγω μέλους, όπως ορίζει το καταστατικό, ενώ αντιθέτως προβήκατε στη διαγραφή του και στην ‘κατόπιν εορτής’ ανακοίνωση της διαγραφής, λαμβάνοντας αυθαίρετα την εξουσία να το παρουσιάσετε στο ενδιαφερόμενο σωματείο ως τετελεσμένο γεγονός.

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η εσωτερική λειτουργία του σωματείου σας και η δράση της παρούσας Διοίκησης, εμφορείται από πνεύμα αμφιβόλου νομιμότητας και διαφάνειας, τελώντας πράξεις ευθέως αντίθετες με τις επιταγές του νόμου και του καταστατικού σε βάρος του συμφέροντος των μελών της.

Για τους παραπάνω λόγους και καθώς έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας απέναντί σας, ως εκπρόσωποι του σωματείου – μέλους της ένωσής σας, «Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδας», ζητούμε να μας παραδώσετε αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των τελευταίων δύο (2) ετών και συγκεκριμένα όλων των συνελεύσεων, τακτικών και έκτακτων, οι οποίες  έλαβαν χώρα από την 1/1/2013 έως σήμερα, με σκοπό να διαγνώσουμε την εγκυρότητα των εν λόγω αποφάσεων.

Ως προς τα εκζητηθέντα πρακτικά των Γ.Σ. έχουμε σαφές έννομο συμφέρον, δυνάμει όλων των ανωτέρω αναφορών, καταστατικών και νομοθετικών επιταγών, καθώς η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου με αποφασιστικής σημασίας αρμοδιότητες και νευραλγική θέση για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου.

Επιπλέον, ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών που θα λάβουν χώρα στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του μηνός Φεβρουαρίου 2015, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Ξάνθης, επιθυμούμε να λάβουμε γνώση του περιεχομένου του βιβλίου μητρώου μελών που τηρεί το σωματείο σας και να πληροφορηθούμε πόσα και ποια αθλητικά σωματεία αποτελούν μέλη της ΕΠΣ Ξάνθης, ώστε να μάθουμε ποια μέλη έχουν διαγραφεί και ποια εξακολουθούν να υφίστανται, ενόψει και της ανωτέρω πρωτοφανούς συμπεριφοράς της Διοίκησής σας. Ως προς τούτο έχουμε προφανές έννομο συμφέρον, αφενός ενόψει της ιδιότητας της Α.Ο. Βιστωνίδας ως μέλους της ΕΠΣ Ξάνθης και με βάση το άρθρο 11 περ. β του καταστατικού, ο πρώτος από  εμάς ως εξουσιοδοτημένος από το ΔΣ να αιτηθώ τα ανωτέρω και ο δεύτερος από εμάς ως Πρόεδρος του ΔΣ, αφετέρου με βάση το γεγονός ότι κάθε μέλος – σωματείο προτείνει έναν υποψήφιο ως τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό για την εκλογή των μελών του ΔΣ (αρ.30 παρ.2α καταστατικού), επομένως θέλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα σωματεία – μέλη από τα ποία θα προέλθει ουσιαστικά το νέο ΔΣ της ΕΠΣ. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τα σωματεία – μέλη της ένωσής σας, καθώς ο αριθμός τους σχετίζεται με  την έγκυρη λήψη αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έγκυρες αποφάσεις λαμβάνει η Γ.Σ. μόνο όταν  παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (αρ.27 παρ.1 καταστατικού). Με τον παραπάνω τρόπο θα έχουμε πληρέστερη αντίληψη για το ένα τηρείται ο σωστός τρόπος λήψης των αποφάσεων της ΓΣ και θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας και άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Τα αθλητικά σωματεία, όπως η « Α.Ο. Βιστωνίδας» και οι αθλητικές ενώσεις σωματείων, όπως η ΕΠΣ Ξάνθης, αποτελούν έκφανση των συνταγματικών αρχών της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ( άρθρο 12 παρ.1 Σ) και της προστασίας του αθλητισμού από το κράτος (άρθρο 16 παρ.9 Σ), από το οποίο προκύπτει ο ιδιαίτερα προστατευτικός και εξασφαλιστικός χαρακτήρας του δικαιώματος της άθλησης αλλά και της ένωσης προσώπων με σκοπό την προστασία και προώθηση του αθλητισμού. Η δε συνταγματική πρόβλεψη για άσκηση «ανώτατης εποπτείας» στον αθλητισμό, συμβαδίζει με την ουσιαστική ανάθεση εκ μέρους της κρατικής εξουσίας της «διαχείρισης» των διαφόρων αθλημάτων στις οικείες ενώσεις – ομοσπονδίες και καταδεικνύει ταυτόχρονα την εξαιρετική σημασία που διαδραματίζει ο αθλητισμός και η προστασία του για το κράτος και τον πολίτη, ιδιαίτερα δε το ποδόσφαιρο, το οποίο αποτελεί άθλημα έντονου κρατικού ενδιαφέροντος, αφού το κράτος αντλεί από αυτό μεγάλες προσόδους για την ενίσχυση του αθλητισμού. Περαιτέρω, ο κοινός νομοθέτης θέλοντας να εξειδικεύσει τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16 παρ.9 Σ, διατύπωσε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το αθλητικό σωματείο και τα όρισε με το Ν. 2725/1999.

Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτει η μεγάλης σπουδαιότητας ύπαρξη και λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ενώσεων για την προώθηση του αθλητισμού ως ατομικού δικαιώματος συνταγματικής προστασίας, ενώ τα εν λόγω σωματεία είναι δυνάμει  τροφοδότες του επαγγελματικού αθλητισμού και το σωματείο ως φορέας συλλογικής δράσης στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί κοινωνικό κύτταρο που δραστηριοποιεί ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις σε θετικές κατευθύνσεις χωρίς το στοιχείο της οικονομικής εκμετάλλευσης. Επομένως, η σύννομη λειτουργία τους αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τον πολίτη και το κράτος. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Νόμος 2725/1999 στο άρθρο 6 και 15  απαιτεί την τήρηση των εκεί αναφερόμενων βιβλίων, τα οποία μάλιστα θεωρούνται πριν τη χρήση τους από την οικεία Νομαρχία, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση καθιερώνει ο νόμος μόνο για τα συνδικαλιστικά σωματεία.
Για τους παραπάνω λόγους

Σας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ τη δυσαρέσκειά μας για το προπεριγραφέν περιστατικό με την κατά παράβαση του καταστατικού σας ( το οποίο δεσμεύει και το σωματείο μας) διαγραφή του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αετός Αυξεντίου».

Σας ΖΗΤΟΥΜΕ  εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της παρούσας να παραδώσετε στον πρώτο από εμάς Πρόεδρο του Δ.Σ. του σωματείου μας αντίγραφο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου σας, τακτικών και έκτακτων των δύο τελευταίων ετών και συγκεκριμένα για τις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1/1/2013 έως την επίδοση της παρούσας  και να παραδώσετε εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, σε αμφοτέρους τους εξωδίκους δηλούντες είτε και στους δύο είτε σε έναν από εμάς αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών που τηρεί το σωματείο σας. Άλλως, να μας επιτρέψετε να πληροφορηθούμε το περιεχόμενο των παραπάνω πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του περιεχομένου του βιβλίου Μητρώου Μελών, δια επισκοπήσεως στην έδρα του σωματείου σας.

Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πως επιφυλασσόμαστε, αν κριθεί απαραίτητο, να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας  ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και ενώπιον οποιουδήποτε άλλου οργάνου.

Με κάθε επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτoύς που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσής του.

Ξάνθη, 26/11/2014

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  “